Izydor z Sewilli, O prawach

Envoyer Imprimer

o_prawach.jpg

Izydor z Sewilli, O prawach. Opracowanie: Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Lublin, 2021.

Éditeur : Wydawnictwo KUL
158 pages
ISBN : 978-83-8061-938-8
36.00 zł


SPIS TREŚCI

SŁOWO WPROWADZENIA

TEKST ŁACIŃSKI Z PRZEKŁADEM
I. DE AUCTORIBUS LEGUM
I. TWÓRCY USTAW
II. DE LEGIBUS DIVINIS ET HUMANIS
II. PRAWA BOSKIE I LUDZKIE
III. QUID DIFFERUNT INTER SE IUS, LEGES ET MORES
III. CZYM RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE PRAWO, USTAWY I OBYCZAJE

IV. QUID SIT IUS NATURALE
IV. PRAWO NATURALNE
V. QUID SIT IUS CIVILE
V. PRAWO OBYWATELSKIE
VI. QUID SIT IUS GENTIUM
VI. PRAWO NARODÓW
VII. QUID SIT IUS MILITARE
VII. PRAWO WOJENNE
VIII. QUID SIT IUS PUBLICUM
VIII. PRAWO PUBLICZNE
IX. QUID SIT IUS QUIRITUM
IX. PRAWO KWIRYTÓW
X. QUID SIT LEX
X. USTAWA
XI. QUID SCITA PLEBIUM
XI. PLEBISCYTY
XII. QUID SENATUS CONSULTUM
XII. UCHWAŁA SENATU
XIII. QUID CONSTITUTIO ET EDICTUM
XIII. KONSTYTUCJA I EDYKT
XIV. QUID RESPONSA PRUDENTUM
XIV. RESPONSY UCZONYCH JURYSTÓW
XV. DE LEGIBUS CONSULARIBUS ET TRIBUNITIIS
XV. USTAWY KONSULARNE I TRYBUŃSKIE
XVI. DE LEGE SATURA
XVI. USTAWA O SATYRZE
XVII. DE LEGIBUS RHODIIS
XVII. USTAWY RODYJCZYKÓW
XVIII. DE PRIVILEGIIS
XVIII. PRZYWILEJE
XIX. QUID POSSIT LEX
XIX. MOC USTAWY
XX. QUARE FACTA EST LEX
XX. CEL WYDAWANIA USTAW
XXI. QUALIS DEBEAT FIERI LEX
XXI. JAKA POWINNA BYĆ USTAWA
XXII. DE CAUSIS
XXII. SPRAWY
XXIII. DE TESTIBUS
XXIII. ŚWIADKOWIE
XXIV. DE INSTRUMENTIS LEGALIBUS
XXIV. CZYNNOŚCI PRAWNE
XXV. DE REBUS
XXV. RZECZY
XXVI. DE CRIMINIBUS IN LEGE CONSCRIPTIS
XXVI. O PRZESTĘPSTWACH ZAKAZANYCH USTAWOWO
XXVII. DE POENIS IN LEGIBUS CONSTITUTIS
XXVII. O KARACH USTAWOWYCH

BIBLIOGRAFIA
Źródła cytowane
Przekłady
Słowniki i leksykony
Wybrana literatura

 

 

Source : Wydawnictwo KUL